Regulamin korzystania z serwisu Internetowego Prawowity.pl.

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

z dnia 01 października 2009 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
 
§1

1. Serwis Informacyjny Prawowity.pl jest wortalem internetowym, którego operatorem jest firma Mark & Law Rafał Witkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 42 lok. 21 zwane dalej Mark &Law. 

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez "Mark & Law", zwanym dalej Operatorem oraz korzystania z Centrum Porad Prawnych Prawowity.pl, zwanego dalej serwisem Prawowity.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
 
§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 
 
§3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco: 
1. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

2. Operator - Mark & Law Rafał Witkowski

§4
 
Zamawiając usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu. 
 
§5

1. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich użytkowników. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. 
 
2. Operator prowadzi zbiór danych osobowych użytkowników serwisu. Zbiór danych zostanie zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 
Rozdział 2

Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej 

§6

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów serwisu Prawowity.pl., a także umożliwieniu korzystania z usługi "Porady Prawne" na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do treści serwisu Prawowity.pl lub możliwość korzystania z usługi "Porada Prawna" oraz "Wzory Pism" (jako część komercyjna serwisu). Usługą bezpłatną jest rejestracja w serwisie, dostęp do forum, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora treści serwisu http://www.Prawowity.pl. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług. 

3. Koszt "Dostępu do Porad Prawnych" w ramach prenumeraty umożliwiającej dostęp do zasobów umieszczonych w części komercyjnej serwisu, jest obsługiwany przez platformę PayU.pl zgodnie z regulaminami i załącznikami:
 
Regulaminy poszczególnych usług:

 
Załączniki do Regulaminu systemu PayU

 
4. Koszty skomplikowanych porad prawnych ustalane są indywidualnie. 

Prenumerata nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach. 

5. Prenumerata może zostać opłacona w następujący sposób:

- za pomocą karty płatniczej,

- za pomocą przelewu bankowego,

- za pomocą przekazu pocztowego. 

6. W celu uzyskania dostępu do całości zasobów serwisu Prawowity.pl. oraz możliwości zadawania pytań prawnikom należy wypełnić wniosek rejestracyjny na stronie serwisu Prawowity.pl. oraz zamówić i wykupić prenumeratę na wybrany przez użytkownika okres. W celu zarejestrowania się i złożenia zamówienia należy:

a. Na stronie Nowy Użytkownik należy wypełnić formularz rejestracyjny,

b. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza jako obowiązkowe,

c. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą,

d. Dane wpisane w sekcji "Faktury VAT" będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury,

e. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych serwisu http://www.Prawowity.pl,

f. Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji w serwisie Prawowity.pl z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji,

g. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty zarejestrowania danych w bazie,

h. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do konta Panel Klienta Prawowity.pl gdzie może złożyć zamówienie na prenumeratę na stronie Prenumerata,

i. Zamówienie zapisywane jest na stornie Prenumerata oraz drogą elektroniczną przesyłana jest do Użytkownika informacja określająca zasady wniesienia opłaty. Do informacji dołączona jest specyfikacja, której nie należy "fakturować";

j. Prenumerata aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o uznaniu konta bankowego. 

7. Dostęp do konta Panel Klienta Prawowity.pl jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia umowy, natomiast dostęp do całości serwisu, w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, jest uruchamiany po uznaniu konta bankowego / przekazu pocztowego Operatora kwotą, która odpowiada cenie wybranej przez użytkownika prenumeracie lub po przesłaniu do firmy "Mark & Law" potwierdzenia dokonania wpłaty za pomocą zeskanowanego dokumentu przelewu pod adres e.adamus[at]marklaw.pl. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej w systemie PayU lub przelewem bankowym w systemie “Przelewów PayU - dostęp do serwisu uruchamiany jest automatycznie. 

8. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczone na witrynie http://www.Prawowity.pl . 

9. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje użytkownikowi / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami). 
 
10. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin. 
 
11. Użytkownik ma prawo wglądu do danych wskazanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówienia przy zawarciu umowy, a w razie powstania błędu przy wprowadzaniu tych danych, użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy:

- Zalogować się w serwisie http://www.Prawowity.pl i przejść na stronę Panel Klienta Prawowity.pl,

- Następnie wybrać zakładkę Edycja Danych, gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy zawieraniu umowy,

- Po dokonaniu zmian Użytkownik zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zmień. 

§7 
 
1. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania tytułu pytania, przedstawienia opisu problemu prawnego oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź. Odpowiedzi na pytania zadane przez użytkowników serwisu Prawowity.pl. mają charakter informacji prawnej, a nie porady bądź opinii prawnej. Operator udziela także profesjonalnej pomocy prawnej gdy zachodzi konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi niezbędne staje się:

a. zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji,

b. kompleksowa ocena sytuacji lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika,

c. sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia,

d. wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości. 

2. Z zastrzeżeniem punktu 3 §7, każdy, kto zada pytanie w dniu roboczym do godziny 14.00 otrzymuje gwarancję uzyskania odpowiedzi jeszcze w tym samym dniu. Na pytania zadane po godzinie 14.00 danego dnia odpowiedź zostanie udzielona w następnym dniu roboczym. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych w zamian za święta przypadające w soboty. Operator zobowiązuje się poinformować wszystkich użytkowników o dodatkowych dniach wolnych od pracy w terminie 7 dni przed wykonaniem uprawnienia z artykułu 130 §2 kodeksu pracy. 

3. Operator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od gwarancji "Porada ekspresowa" i wyznaczenia nowego terminu udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy pytanie wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz konsultacji kilku prawników. O odstąpieniu od powyższej gwarancji oraz nowym terminie Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z punktem 8 §7. 
 
4. Odpowiedzi na pytania zawierające zagadnienia dotyczące prawa podatkowego udzielane będą w terminie do 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem punktu 1 i 2 §7. 
 
5. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez użytkownika nie może zawierać danych osobowych użytkowników ani innych osób, podmiotów lub sygnatur spraw. 
 
6. Operator zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie tylko i wyłącznie na pytania użytkowników, którzy wykupili usługę "Porada Prawna" oraz zadali pytanie do redakcji serwisu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie "PORADY" serwisu Prawowity.pl. Pytania przesłane w inny sposób nie będą akceptowane przez redakcję. 

7. Operator zastrzega sobie prawo do:

a. odesłania pytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi,

b. wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których według Operatora znajduje się odpowiedź na zadane pytanie i w ten sposób udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie,

c. odmowy udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy pytanie nie spełnia warunków wskazanych w punkcie 1 §7 oraz przesłania propozycji konsultacji z Kancelarią za pośrednictwem strony "Porady Prawne".

d. Udzielenia odpowiedzi na pierwsze z zadanych pytań lub skierowanie zapytania do użytkownika, o wskazanie na które z przedstawionych pytań ma zostać udzielona odpowiedź -w przypadku Prenumeraty z limitem pytań. 
 
8. Odesłania, o których mowa w podpunktach a - d Operator dokonuje drogą elektroniczna na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres mailowy.

9. Odesłania, o których mowa w podpunktach a i c nie powodują zmniejszenia limitu pytań. 
 
§8
 
Udostępnianie hasła dostępu przez użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, użytkownik automatycznie traci dostęp do komercyjnej części serwisu. 
 
§9
 
1. Podczas rejestracji i korzystania z serwisu Prawowity.pl wymagane jest, aby przeglądarka użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwer Prawowity.pl na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. 

2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej http://www.Prawowity.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności. 
 
§ 10
 
Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie Prawowity.pl należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami). 

Rozdział 3

Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej 

§ 11
 
1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego "newslettera" oraz wiadomości e-mail na podany przez użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej. 

2. Usługa subskrypcji newslettera serwisu Prawowity.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika serwisu http://www.Prawowity.pl . 

3. "Newsletter" jest przesyłany do użytkowników zgodnie z częstotliwością wybraną przez użytkownika przy zamawianiu usługi (Codzienny lub Tygodniowy - zbiorczy). 

4. Zamówienie usługi "newsletter" następuje poprzez Rejestrację w serwisie Prawowity.pl, która odbywa się w następujący sposób:

a. Rejestracja w serwisie odbywa się na stronie Nowy Użytkownik poprzez wypełnienie wniosku rejestracyjnego.

b. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola sekcji "Darmowa Rejestracja" we wniosku oraz zaznaczyć pole "Chcę otrzymywać newsletter" wraz z określeniem częstotliwości otrzymywania informacji codziennie lub raz w tygodniu zbiorczy, w wybranym dniu tygodnia.

c. Dane wpisane we wniosku powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą.

d. Poprawnie wypełniony wniosek i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych serwisu http://www.Prawowity.pl .

e. Na wskazany we wniosku adres e-mailowy Użytkownika, system wysyła potwierdzenie rejestracji w serwisie Prawowity.pl z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.

f. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty zarejestrowania danych w bazie. 
 
5. Zamówienie "newslettera" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe Operatora i partnerów Operatora oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach. 
 
6. Cofnięcie przez użytkownika zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym uprawnia Operatora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi "newsletter" na rzecz tego użytkownika. 
 
7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 
 
8. Każdy "newsletter" lub inna przesyłka pochodząca od Operatora zawiera:

a. informację o nadawcy,

b. wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,

c. informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej użytkownika). 

Rozdział 4

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi 

§ 13 
 
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu Prawowity.pl wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych. 
 
2. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny http://www.Prawowity.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu o której poinformuje Użytkowników na 2 dni prze przystąpieniem do prac. 
 
3. Operator nie świadczy żadnych usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów. 
 
4. Serwis Prawowity.pl zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na serwisie Prawowity.pl oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. 
 
5. Korzystanie z komercyjnej części serwisu Prawowity.pl nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. 

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach Forum serwisu Prawowity.pl. 

7. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego. 

8. Operator zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie Forum Prawowity.pl nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.
 
Rozdział 5

Postępowanie reklamacyjne 
§ 14 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e.adamus[at]marklaw.pl. 

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 2 dni roboczych. 

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika. 
 
Rozdział 6

Postanowienia końcowe 
§ 15 
 
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na serwisie Prawowity.pl i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy. 

§ 16 
 
Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez użytkownika przyjęte. 
 
§ 17 
 
Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść użytkownika.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:508

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089